บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 3

ดร.ญาณิศา อยู่งาน

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3

นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางเพชรี ชัยมูล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางศิริพร อุ่นแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวสุพัตรา สิงห์สถิตย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวพีรพรรณพชร วงษ์ชมชวกร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวสุมาลี กันธุ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

น.ส.รวิพร ภูเพ็กซี่

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวนภาพร สิทธิจันทร์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางเบญจวรรณ กมลรัตน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางลำไพร ประสมหงษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวชริกา ไชยเดช

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางชนากานต์ แสงรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน