บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 3

ดร.ญาณิศา อยู่งาน

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3

นางเพชรี ชัยมูล

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางศิริพร อุ่นแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวสุพัตรา สิงห์สถิตย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวสุมาลี กันธุ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวรวิพร ภูเพ็กซี่

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวชริกา ไชยเดช

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางเบญจวรรณ กมลรัตน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางลำไพร ประสมหงส์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวนภาพร สิทธิจันทร์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นายจักรพงษ์ วงศ์สุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางชนากานต์ แสงรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน